Arvot ja toimintaperiaatteet

Luontosuhteen arvostaminen

Luontosuhteella tarkoitan ihmisen suhdetta ympäröivään luontoon ja eläimiin. Jokaisen luontosuhde on yksilöllinen ja se voi muuttua eri elämänvaiheissa. Kannustan asiakkaitani nauttimaan oman luontoympäristönsä hyvinvointivaikutuksista.

Hoidollisuus

Tarjoamissani palveluissa on aina mukana hoidollinen aspekti. Tuen asiakkaitani vaalimaan terveyttään ja hyvinvointiaan sekä kehittämään itsetuntemustaan.  Autan löytämään keinoja itsehoidon toteuttamiseen jokapäiväisessä elämässä.


Hyväntahtoisuus

Palvelen asiakkaitani aina ystävällisesti ja empaattisesti. Ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia ja kunnioitan jokaisen yksilöllisiä valintoja. Ohjaan asiakkaitani olemaan hyväntahtoisia ja myötätuntoisia sekä itseään että toisiaan kohtaan, niin ihmisiä kuin eläimiäkin.

Hyvinvoiva ihminen heijastaa hyvinvointia aina myös ympärilleen!


Olen sitoutunut noudattamaan terveydenhoitajan eettisiä suosituksia


Terveydenhoitaja - kansanterveystyön ja terveyden edistämisen asiantuntija lähellä ihmisten arkea

   • Työn tarkoituksena on edistää ja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia, ehkäistä sairauksia ja ongelmia sekä tunnistaa riskejä mahdollisimman varhain.

Terveydenhoitajatyö perustuu ihmisarvon kunnioittamiseen ja asiakkaan itsemääräämisoikeuteen

    • Terveydenhoitajan tulee kohdella kaikkia asiakkaitaan tasa-arvoisesti, ketään syrjimättä.
    • Hänen tehtävänään on edistää terveyden tasa-arvoa ja toimia väestön terveyserojen vähentämiseksi tukemalla asiakkaidensa itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Terveydenhoitajan ammattitaito vaatii jatkuvaa kehittämistä

 • Terveydenhoitajalla tulee olla valmiutta uudistaa toimintaansa ja toimintakäytäntöjään.
 • Vaatimus näyttöön perustuvasta toiminnasta edellyttää totuttujen toimintakäytäntöjen kriittistä arviointia ja uusien näyttöön perustuvien, vaikuttavampien työmenetelmien käyttöönottamista.

Terveydenhoitajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus perustuu voimavaralähtöisyyteen ja luottamukseen

  • Terveydenhoitaja on asiakkaan rinnalla kulkija ja "terveysvalmentaja", joka vahvistaa asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksiä sekä itsehoitovalmiuksia.
  • Terveydenhoitajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus on dialogisuuteen ja luottamukseen perustuva yhteistyösuhde, joka on osallistavaa, voimaannuttavaa, tulevaisuusorientoitunutta ja asiakkaiden erityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittavaa.

Terveydenhoitaja - osa moniammatillista työyhteisöä

 • Terveydenhoitaja toimii kollegiaalisesti, ja hänen tulee arvostaa myös muiden ammattiryhmien ammattitaitoa

Terveydenhoitaja - yhteiskunnallinen toimija ja rohkea vaikuttaja

 • Terveydenhoitajan tulee rohkeasti puolustaa omaa asiantuntijanäkemystään asiakkaan terveyshyödyn näkökulmasta myös silloin, kun terveydenhoitajan näkemys on ristiriidassa muiden tahojen kanssa.

Voit halutessasi tutustua suosituksen sisältöön tarkemmin terveydenhoitajaliiton sivuilta alla olevasta linkistä: 

Yritykselleni on myönnetty oikeus tämän tavaramerkin käyttöön, koska autan ihmisiä lopettamaan tupakoinnin.